អូហ្សូន

  • Oxygen Generator Ozone

    ម៉ាស៊ីនភ្លើងអុកស៊ីសែន

    ដំណោះស្រាយប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែន AngelBiss នៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងអូហ្សូន។ ឧបករណ៍ស្រូបយកអុកស៊ីសែន AngelBiss អាចបំលែងអុកស៊ីសែនទៅជាអូហ្សូនដោយផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនទៅម៉ាស៊ីនភ្លើងអូហ្សូន។ អូហ្សូនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការក្រៀវបំបាត់ក្លិនការថែរក្សាអាហារនិងការបន្សុទ្ធទឹក។